fbpx

Общи условия

[av_one_third first]
[av_textblock ]
Общи Условия
[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_two_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Общи Условия

Общи условия за ползване
I.ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „XENOBG.COM”, наричано по-долу за краткост ,,ДОСТАВЧИК”, и клиентите, наричани по-долу ,,ПОЛЗВАТЕЛИ”, на фирмения каталог  “Xenobg.com”, наричан по-долу “XENOBG.COM “.
Чл. 2.www.xenobg.com (електронният магазин) е собственост нa
Веселин Величков
www.xenobg.COM  възможност да закупуват предлаганите стоки.  официален ДОСТАВЧИК и ПРЕДСТАВИТЕЛ на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на предлаганите стоки –  „Mega Gear” S.R.O , дружество регистрирано в Република Словакия, с регистрационен номер 46337229, EU VAT номер SK 2023333785, със седалище и адрес на управление Nam.1, „Maja” 15, 811 06, Братислава, Република Словакия.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА “Xenobg.com”
Чл. 3. “Xenobg.com” e електронен фирмен каталог, достъпен на адрес в Интернет http://www.xenobg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да получат информация за предлаганите от “Xenobg.com ” стоки и услуги, както и  да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от “Xenobg.com ” стоки, втова число и следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на “Xenobg.com ” и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от “Xenobg.com “;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с “Xenobg.com “, съгласно поддържаните от “Xenobg.com ” електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от “Xenobg.com “;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с “Xenobg.com ” чрез интерфейс на страницата на “Xenobg.com “, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейс на страницата на “Xenobg.com” в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от “Xenobg.com ” чрез интерфейс на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.xenobg.com .
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на “Xenobg.com ” и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на “Xenobg.com ” в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на “Xenobg.com ” и съгласно настоящите общи условия.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
III. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “Xenobg.com”
Чл. 7. (1) За да използва “Xenobg.com ” за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията. След активирането се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. Предоставеният при първоначалната регистрация електронен адрес, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика е „Основен контактен електронен адрес” по смисъла на тези Общи условия.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
(6) При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да посочи наличието или липсата на качеството ,,потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 8. (1) Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя на извършената промяна чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяна му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки във “Xenobg.com “.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1)    Извършване на регистрация във “Xenobg.com ” и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в “Xenobg.com “. При регистрацията във “Xenobg.com ” Ползвателите декларират наличието или липсата на качеството ,,потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите;
(2)    Влизане в системата за извършване на поръчки на “Xenobg.com ” чрез идентифициране с име и парола;
(3)    Избиране на една или повече от предлаганите стоки на “Xenobg.com ” и добавянето им към списък със стоки за покупка. В случай, че избраната от Ползвателя стока е хранителна добавка, Ползвателят декларира, че ще я използва единствено за своите професионални или търговски цели;
(4)    Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5)    Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6)    Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7)    Потвърждение на поръчката;
V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо, че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 12. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 13. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.
VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 14. (1) Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в “Xenobg.com “, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
(2) Доставчикът не предлага и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството потребител по ал. 1
Чл. 15. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на “Xenobg.com “.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на “Xenobg.com “.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на “Xenobg.com “;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством сайта на Доставчика на “Xenobg.com “.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на “Xenobg.com ” преди сключване на договора за покупко-продажба.
Чл. 16. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 17. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
– за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адреса или по електронна поща предоставена за контакт на официалния сайт на Доставчика ([email protected]) посочен по-горе.
Чл. 18. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на “Xenobg.com “.
(2) В случай, че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на Поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика “Xenobg.com “.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и при изричното желание на последния, да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки от същия вид, качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 19. (1) Доставчикът предава стоките на Ползвателя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, както и наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.
VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
Чл. 20. (1) Доставчикът доставя хранителни добавки на Ползватели, които ще ги използват единствено за своите професионални или търговски цели. Ползвателите декларират това обстоятелство при регистрацията си в сайта на Доставчика.
(2) Ползвателите удостоверяват обстоятелствата по ал. 2 с подписване на декларация в момента на доставката и преди предаване на стоките, които представляват хранителни добавки.
Чл. 21. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.
VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
Чл. 23. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 24. Доставчикът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.
Чл. 25. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.
IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 26. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
Чл. 27. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес www.xenobg.com
X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 28. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на “Xenobg.com “.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
(Г) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 29.  Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.xenobg.com/общи-условия-2 .заедно с всички допълнения и изменения в тях.
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 30. Настоящите Общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
•    при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
•    по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
•    при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
•  в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на “Xenobg.com “. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 31. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора в случай, че установи, че Ползвателят използва “Xenobg.com ” в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.
XII. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 32. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на “Xenobg.com ” и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което “Xenobg.com ” не е достъпен поради непреодолима сила.
Чл. 34. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

Чл. 34а Доставчикът не носи отговорност в случай че информацията предоставена от Производителя отностно съдържанието на продукта не отговаря на действителното съдържание на съответния продукт. В тези случай отговорност носи Производителя на продукта.
XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 35. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 36. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в индивидуален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на индивидуалния договор.
Чл. 37. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 38. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
Чл. 39. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 16 Юни 2014г.
[/av_textblock]

[/av_two_third]